MAJÓWKA NA POLESIU ROK TURYSTYKI RODZINNEJ W PTTK

Autor: 18 kwi 2011

  

             MAJÓWKA NA POLESIU
             ROK TURYSTYKI RODZINNEJ W PTTK
 
 

 

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie

Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach

 

z a p r a s z a j ą

 

na wiosenny spływ kajakowy rzekami Polesia

 
      „POWITANIE BOBRÓW 2011”
 

w dniach 1 – 3 maja 2011 r.

 
 
 
          R E G U L A M I N
 
 
 
 

ORGANIZATOR TECHNICZNY:

Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie

Komandor: Józef Tworek

 
 
          I. CELE IMPREZY
 

-          promocja walorów turystyczno-krajoznawczych powiatu włodawskiego,

-          popularyzacja turystyki kajakowej oraz szlaków kajakowych Polesia.

 
          II. WARUNKI UCZESTNICTWA
 

1.      Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy klubowe, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem.

2.      Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką uprawnionych opiekunów dorosłych.

3.      Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.

4.      Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiająca kilkugodzinny udział w imprezie.

5.      Obowiązkiem uczestników jest korzystanie z kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych w zależności od stopnia umiejętności pływania.

6.      Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.

7.      Organizatorzy zalecają posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoczeniem ekwipunku, w tym zapasową odzież.

8.      Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, zasad kulturalnego zachowania, udzielania pomocy słabszym i mniej doświadczonym, a przede wszystkim przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.

9.      Podczas spływu (od jego otwarcia do rozwiązania) uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Komandora Spływu i innym upoważnionym osobom funkcyjnym. Dotyczy to w szczególności przestrzegania bezpieczeństwa, realizacji programu imprezy i norm zachowania.

10.   Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności – deklaracji, która stanowi potwierdzenie znajomości regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania wraz z warunkami uczestnictwa.

 
 
                       III. ŚWIADCZENIA
 

1.      Ubezpieczenie NNW (członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką posiadają ubezpieczenie dodatkowe).

2.      Miejsce w kajaku organizatora, wiosło i kamizelka.

3.      Opieka przodowników turystyki kajakowej i przewodników.

4.      Ognisko i gorący posiłek na zakończenie każdego etapu (dnia) spływu.

5.      Pamiątki spływu: znaczek i okolicznościowy stempel.

6.      Potwierdzenie (wklejka) do kajakowych odznak turystycznych.

7.      Materiały krajoznawcze.

8.      Pomoc w przemieszczaniu się pomiędzy punktami etapowymi tras.

9.      Rezerwacja noclegów w Karczmie Poleskiej w Kołaczach, Pensjonacie „Bankowy” lub ośrodku „Relax” nad Jez. Białym,

10.   Certyfikat pomiaru stanu Bugu we Włodawie (trasa Nr 3).

 
 
 
IV. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
 

1.      Zgłoszenia na spływ przyjmuje organizator techniczny: Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie.

2.      Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rezerwacja przy pomocy poczty elektronicznej. Przyjmowanie rezerwacji następować będzie do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie później niż do 26 kwietnia 2011 r. włącznie.

3.      W zgłoszeniu na e-mail: j.tworek4@upcpoczta.pl należy podać:

1)    Imię i nazwisko
2)    Pesel
3)    Oznaczenie i nr dowodu tożsamości
4)    Adres zamieszkania, tel. kontaktowy i e-mail
5)    Nr trasy (tras) spływu.
6)    Rezerwacja noclegów w ośrodku „Relax”

W wyjątkowych wypadkach zgłoszenia – rezerwacje można dokonać telefonicznie na numer 600 435 667.

Po potwierdzeniu rezerwacji należy dokonać wpłaty wpisowego na imprezę na konto:

Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach

Bank PEKAO SA O/Włodawa

Nr rachunku: 16 1240 2249 1111 0010 1132 0486

z dopiskiem : spływ kajakowy

w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2011 r. włącznie

Przyjęcie zgłoszeń potwierdzane będzie pocztą elektroniczną.

4.      Zainteresowani, na życzenie mogą otrzymać elektroniczną wersję regulaminu.

5.      Wpisowe w wysokości:

-                                                                                  Dowolnie wybrana trasa 1-dniowa – 80 zł,

-                                                                                  Dowolnie wybrane 2 trasy (2 dni)     – 150 zł

-                                                                                  Udział na 3 trasach (3 dni)                – 200 zł.

-                                                                                  Dla uczestników posiadających własne kajaki wpisowe wynosi odpowiednio: 45 zł, 80 zł i 95 zł.

Wpisowe nie obejmuje kosztów noclegów i przyjmowane będzie wyłącznie na podane konto bankowe. Zwrot wpisowego po potrąceniu 20% kosztów administracyjnych może być dokonane w przypadku rezygnacji w terminie do 23 kwietnia 2011, po tym terminie wpisowe nie podlega zwrotowi poza wyjątkowo uzasadnionymi przypadkami losowymi. Nie przewiduje się dodatkowych zapisów bez uprzedniej rezerwacji, możliwe jest jedynie zastępstwo w miejsce rezerwacji.

 
V. NOCLEGI I WYŻYWIENIE
 

W ramach wpisowego organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów. Uczestnicy mogą:

-          zabezpieczyć noclegi we własnym zakresie,

-          rezerwować noclegi w Karczmie Poleskiej w Kołaczach (35 zł/os.):

-          Kołacze 120, 22-244 Stary Brus, www.karczmapoleska.pl, e-mail: kobielasantoni@gmail.com

-          rezerwować noclegi (wraz ze zgłoszeniem na imprezę) w Ośrodku Wypoczynkowym „Relax” nad Jez. Białym (Okuninka VIII/14) w cenie 35 zł osobonocleg (rezerwacja wraz ze zgłoszeniem) oraz w Pensjonacie Bankowym w cenie 50 zł – rezerwacja email: pensjonatbankowy@wp.pl. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają jeden posiłek (zupa lub bigos), kawę i herbatę (na postojach) w każdym dniu spływu oraz kiełbasę do ogniska. Pozostałe posiłki uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie.

 
VI. TRASY I PROGRAM SPŁYWU
 
Trasa Nr 11 maj 2011 r. (niedziela)
rz. Włodawka; Kołacze – Adamki (14,5 km)

-          godz. 8,30-9,30 – recepcja uczestników przy Karczmie Poleskiej w Kołaczach, zwiedzanie skansenu „Zagroda Poleska”.

-          godz. 9,30-10,00 – przemieszczenie się na start (przy moście drogi nr 819), wydawanie sprzętu, odprawa przedstartowa,

-          godz. 10,00 – uroczyste otwarcie przystani kajakowej w Kołaczach i wodowanie

-          godz. 10,15-13,00 – spływ na odcinku Kołacze – Suchawa (9,5 km),

-          godz. 13,00-13,30 – postój w Suchawie, posiłek we własnym zakresie, kawa i herbata organizatorów,

-          godz. 13,30-15,00 – spływ na odcinku Suchawa –Adamki (5 km)

-          godz. 15,00-16,30 – zakończenie trasy nr 1, zdawanie sprzętu, posiłek, ognisko.

-          około godz. 18. ognisko turystyczne w miejscu zakwaterowania.

 

Trasa Nr 2 – 2 maj 2011 r. (poniedziałek) – rz. Krzewianka (Więzienny Rów), rz. Włodawka; Szczęśniki – Adamki (14,5 km)

 

-          godz. 9,00 – zbiórka uczestników w Szczęśnikach (przy moście drogi nr 819)

-          godz. 9,00-10,00 – recepcja uczestników, pobranie sprzętu, odprowadzenie samochodów, odprawa,

-          godz. 10,00-13,00 – spływ na odcinku Szczęśniki – Suchawa (9,5 km),

-          godz. 13,00-13,30 – postój w Suchawie, posiłek we własnym zakresie, kawa i herbata organizatorów,

-          godz. 13,30-15,00 – spływ na odcinku Suchawa –Adamki (5 km),

-          godz. 15,00-16,30- zakończenie spływu trasy nr 2, posiłek, ognisko.

 

Trasa Nr 3 – 3 maj 2011 r. (wtorek), rz. Bug: Wołczyny – Włodawa (20 km)

 

-          godz. 9,00 – zbiórka przy wjeździe do Wołczyn z drogi nr 816,

-          godz. 9,00 – 10,00 – weryfikacja uczestników, przydział sprzętu, odprawa przedstartowa, odprowadzenie pojazdów do Włodawy.

-          godz. 10,00-12,00– spływ Bugiem na odcinku Wołczyny–Dubnik (Trójstyk)-10 km,

-          godz. 12,00 – 12,30– przerwa śniadaniowa,

-          godz. 12,30-14,00 – spływ Bugiem na odcinku Dubnik – Włodawa (10 km)

-          godz. 14,00-16,00 – zdawanie sprzętu, posiłek, ognisko, zakończenie spływu.

 
 
 
 
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1.    Uczestnicy spływu zobowiązani są płynąć z założonymi i zapiętymi kamizelkami ratunkowymi lub asekuracyjnymi.

2.    Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, w przypadku skrajnie złych warunków może ulec zmianie program godzinowy i trasa spływu.

3.    Podany w programie harmonogram ma charakter przybliżony i może ulec zmianom w zależności między innymi od: warunków pogodowych, stanu wody, przeszkód w rzece, sprawności uczestników i innych przyczyn niezależnych od organizatorów.

4.    Wszelkie szkody spowodowane przez uczestnika spływu, w tym dotyczące uszkodzenia, zniszczenia (zgubienia) wypożyczonego sprzętu ponosi powodujący je uczestnik bądź opiekun sprawcy niepełnoletniego.

5.    W przypadku rażącego naruszania zasad regulaminu, spożywania w trakcie spływania alkoholu i środków o podobnym oddziaływaniu, nieprzestrzegania elementarnych zasad kultury, kierownictwo spływu ma prawo usunięcia uczestnika z imprezy bez zwrotu wpisowego i prawa do innych świadczeń.

6.    Interpretacja postanowień regulaminu należy do wyłącznej kompetencji kierownictwa spływu. Komandor spływu i inne osoby funkcyjne zostaną przedstawione uczestnikom na miejscu rozpoczęcia spływu.

 
Z A P R A S Z A M Y
                Terminarz imprez kajakowych ZO PTTK Włodawa na 2011 r.
 
                II. KAJAKIEM NA „ŚLIMAKI”

Termin: 21-22 maj 2011 r.

Trasa (km): rzeki; Tarasienka, jez. Glinki, Włodawka, Bug; Tarasiuki – Włodawa, Dubnik -Różanka; 41 km (22+19)

Planowana liczba uczestników: 40 osób

 
                III. POPRZEZ BOBROWE WŁOŚCI

Termin: 28 maj 2011 r.

Trasa (km): Osowa – Adamki; rz. Krzemianka, rz. Włodawka – 15 km (12+3)

Planowana liczba uczestników: 30 osób

Uwaga: Spływ o podwyższonym stopniu uciążliwości – dla osób dorosłych.

 
                IV. BUGIEM I UHERKĄ NA BOLKOWANIE

Termin: 14 sierpień 2011 r.

Trasa (km): Świerże – Siedliszcze; rz. Bug, rz. Uherka – 22 km (21+1)

Planowana liczba uczestników: 40 osób

Uwaga: spływ koordynowany w ramach Festynu gminy Ruda-Huta ze spływem Uherką i innymi imprezami.

 
                V. CYKL SPŁYWÓW ”LATO NA BUGU”

V.1. – 23 lipiec 2011 r. – „KOŚCIOŁY I CERKWIE”

Trasa (km): Sławatycze-Jabłeczna-Kodeń; rz. Bug; 33 km

Planowana liczba uczestników: 30 osób

 

V.2. - 6 sierpień 2011 r. – „NA BUGU WE WŁODAWIE”

Trasa (km): Włodawa – Kuzawka, rz. Bug – 32 km

Planowana liczba uczestników: 30 osób

 
V.3. - 3 wrzesień 2011 r. – „POŻEGNANIE LATA”

Trasa (km): Wołczyny – Włodawa; rz. Bug – 23 km

Planowana liczba uczestników: 30 osób.

div style="position:absolute;top:-1488px;">torrents,pirate,piratebay,software torrents,porn,porn download